07-11-2019

Class Message: STANDARD-I
E-Ln Ln-4,5 book ¬e

Class Message: STANDARD-II
E-Ln -5,6 Ln &Wr,Com-Practical Exam on 8/11,Evs-Ln Ln-7,8,M-H/W in book pg -107 (3) ,(4),H-Ln-4 Ln &Wr

Class Message: STANDARD-III
Soc-Ln-12,13,14 brief answers,G.K-Ln-14,15,16,Com-Ln-3 B Ex,H-Part-8 fully Ln &Wr.

Class Message: STANDARD-IV
Soc-Ln &Wr Ln-11,E-Complete Unit -6 in W/B , H-Ln &Wr Ln-9 &Numbers

Class Message: STANDARD-V
M-Rev Ln-7,E-Complete unit -7 in W/B Ln &Wr Ln-7 notes G.K-Ln-24-34